نکات ایمنی سدیم پروبورات چهارآبه

دوز سمی (1-LD 50): 1200 میلی­گرم در کیلوگرم (موش)

دوز سمی (2-LD 50): بیش از 2000 میلی­گرم در کیلوگرم (خرگوش)

استنشاق: ممکن است باعث تحریک سیستم تنفسی شود.

خوردن: بلع ممکن است باعث تحریک شدید دهان، مری و دستگاه گوارش شود.

تماس با پوست: باعث تحریک پوست می­شود.

تماس با چشم: تحریک کننده است و ممکن است باعث قرمزی و درد شود.

هشدارهای بهداشتی: این ماده شیمیایی ممکن است باعث تحریک پوست و چشم شود.

perborate sodium - نکات ایمنی پربورات سدیم
Name   Sodium Perborate Tetrahydrate
Toxic Dose 1-LD 50 1200 mg/kg (oral rat)
Toxic Dose 2-LD 50 >2000 mg/kg (skn-rbt)
Inhalation May cause irritation to the respiratory system
Ingestion Ingestion may cause severe irritation of the mouth, the oesophagus and the gastrointestinal tract.
Skin Contact Irritating to skin Eye Contact Irritating and may cause redness and pain
Health Warnings This chemical may cause skin/eye irritation.

ارتباط با ما جهت خریداری محصول

تماس با ما