خصوصیات پروبورات سدیم

فرمول مولکولی: NaBO3. 4H2O / NaBO2. H2O2. 3H2O

جرم مولکولی: 9/153 گرم بر مول

دمای تجزیه: 5/65-60 درجه سانتی­گراد

حلالیت در آب: 3/2 گرم در 100 میلی­لیتر آب در 20 درجه سانتی­گراد

sodium perborate - خصوصیات پربورات سدیم
مشخصات
≥ 96.0 % خلوص
≤ 0.1 % (Cl) کلرید
≤ 1.2 % (SO₄) سولفات
≤ 0.003 %  (Pb) فلزات سنگین
≤ 0.002 % (Fe) آهن
مشخصات فیزیکی شیمیایی
 سفید رنگ
بدون بو بو
1.73 g/cm3 چگالی
1.3 mbar (30 °C) فشار بخار
60 °C (دمای تجزیه) نقطه ذوب
10 (15 g/l, H₂O, 20 °C) pH مقدار
800 kg/m3 چگالی توده
23 g/l حلالیت
+5°C تا +30°C دمای ذخیره­سازی

ارتباط با ما جهت خریداری محصول

تماس با ما