خصوصیات پروبورات سدیم

فرمول مولکولی: NaBO3. 4H2O / NaBO2. H2O2. 3H2O

جرم مولکولی: 9/153 گرم بر مول

دمای تجزیه: 5/65-60 درجه سانتی­گراد

حلالیت در آب: 3/2 گرم در 100 میلی­لیتر آب در 20 درجه سانتی­گراد

sodium-perborate
مشخصات
≥ 96.0 %خلوص
≤ 0.1 %(Cl) کلرید
≤ 1.2 %(SO₄) سولفات
≤ 0.003 % (Pb) فلزات سنگین
≤ 0.002 %(Fe) آهن
مشخصات فیزیکی شیمیایی
 سفیدرنگ
بدون بوبو
1.73 g/cm3چگالی
1.3 mbar (30 °C)فشار بخار
60 °C (دمای تجزیه)نقطه ذوب
10 (15 g/l, H₂O, 20 °C)pH مقدار
800 kg/m3چگالی توده
23 g/lحلالیت
+5°C تا +30°Cدمای ذخیره­سازی

ارتباط با ما جهت خریداری محصول

تماس با ما