اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

11 - نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

تاریخ 5 لغایت 8 تیرماه 1401 سالن 6

22 - نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

پاویون ویژه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها

ویدئو نمایشگاه تیرماه 1401

بازدید معاونین صنایع مختلف از غرفه شیمی کانه ایرانیان

2 - نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

بازديد معاون شهرك‌هاى صنعتى استان

1 - نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

بازديد معاون صنايع كوچك و متوسط وزارتخانه از غرفه شيمى كانه ایرانیان

3 1 - نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

بازديد معاونين شهرك‌هاى صنعتى استان