مأموریت شیمی کانه ایرانیان

شرکت شیمی کانه ایرانیان باتکیه‌بر تحقیق و توسعه و کسب دانش فنی، با تولید و نوآوری محصولات شیمیایی و معدنی در راستای خلق ارزش برای سهام‌داران و کمک به توسعه کشور گام برمی­دارد. ازاین‌رو حرکت در جهت توسعه کیفی و کمی فعالیت‌ها باتکیه‌بر توانمندی‌های حاصل به‌ویژه دانش فنی و تکنولوژی موجود در شرکت در سرلوحه امور قرار دارد. روند توسعه و پیشرفت در این شرکت ضمن حفظ و بهبود دستاوردها، با سرمایه‌گذاری و انجام تحقیقات کاربردی در ساختاری پروژه محور دنبال می‌شود.

معرفی
کانه ایرانیان ماموریت - ماموریت