آقای مهندس امين اكرمى

 • مهندس معدن گرايش استخراج
 • 19 سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى و غير فلزى خصوصا كاني هاى بور
 • مديرعامل و رئيس هيأت مديره

آقاى دكتر نعمت ا… ارشدى

 • عضو هيات علمى دانشگاه
 • دکترای شیمی از دانشگاه شهید بهشتی
 • 20 سال سابقه فعاليت در صنايع شيميايى مختلف
 • عضو هيات مديره

آقای دکتر محمد محمد باقرزاده کاوکانی

 • مهندس معدن گرايش اکتشاف
 • دكتراى برق گرایش قدرت
 • 12سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى و غير فلزى خصوصا كاني هاى مس و بور و پروژه های ژئوشیمیایی اکتشافی
 • عضو هیات مدیره