آقای مهندس امين اكرمى

  • مهندس معدن گرايش استخراج
  • 19 سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى و غير فلزى خصوصا كاني هاى بور
  • مديرعامل و رئيس هيأت مديره

آقاى دكتر نعمت ا… ارشدى

  • عضو هيات علمى دانشگاه
  • 20 سال سابقه فعاليت در صنايع شيميايى مختلف
  • عضو هيات مديره

آقای دکتر محمد محمد باقرزاده کاوکانی

  • مهندس معدن گرايش اکتشاف
  • دكتراى برق گرایش قدرت
  • 12سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى و غير فلزى خصوصا كاني هاى مس و بور و پروژه های ژئوشیمیایی اکتشافی
  • عضو هیات مدیره