جشنواره و نمایشگاه ملی مسیر زآینده

دعوت فولاد مباركه اصفهان از شركتهاى دانش بنيان و فناور برتر كشورى به جشنواره مسير زاينده  در محل دانشگاه صنعتى اصفهان و شهرك علمى تحقيقاتى اصفهان

تاریخ: اسفندماه 1401

File Feb 28 2023 11 09 57 3 216x300 - جشنواره و نمایشگاه ملی مسیر زآینده
File Feb 28 2023 11 09 57 233x300 - جشنواره و نمایشگاه ملی مسیر زآینده
File Feb 28 2023 11 09 57 4 287x300 - جشنواره و نمایشگاه ملی مسیر زآینده

انتخاب شركت شيمى كانه از بين ٥١١ شركت دانش بنيان در قسمت حوزه شركتهاى مواد پيشرفته شيميايي

File Feb 28 2023 11 09 57 5 225x300 - جشنواره و نمایشگاه ملی مسیر زآینده
File Feb 28 2023 21 21 42 4 300x224 - جشنواره و نمایشگاه ملی مسیر زآینده
File Feb 28 2023 11 09 57 1 199x300 - جشنواره و نمایشگاه ملی مسیر زآینده

ویدئوهای مربوط به نمایشگاه ملی مسیر زآینده