ویژگی های فیزیکی محصول منیزیم سولفات

حالت فیزیکی جامد
رنگ /بو سفید/بی بو
PH 8/2-5/0
انحلال پذیری در آب محلول
جرم ویژه/ چگالی 1/678
فرمول مولکولی MgSO4.7H 2O
وزن مولکولی 246/48
پایداری شیمیایی پایدار در برابر دما و فشار نرمال
مواد شیمیایی خطرناک ناشی از تجزیه محصول اکسید گوگرد

برای دانلود پی دی اف اطلاعات فنی کلیک کنید.

MgSO4-TS

آنالیز عنصری محصول منیزیم سولفات 

منیزیم اکسید  (MgO) %

حداقل 15

منیزیم (Mg) % حداقل 9/5
گوگرد  (S) % حداقل 12
سرب ppm ندارد
کادمیم ppm ندارد
آرسنیک ppm ندارد
SO3 % 30/78
درصد خلوص %  99<
سولفات - برگه اطلاعات فنی محصولات