ویژگی های فیزیکی محصول منیزیم سولفات

حالت فیزیکیجامد
رنگ /بوسفید/بی بو
PH8/2-5/0
انحلال پذیری در آبمحلول
جرم ویژه/ چگالی1/678
فرمول مولکولیMgSO4.7H 2O
وزن مولکولی246/48
پایداری شیمیاییپایدار در برابر دما و فشار نرمال
مواد شیمیایی خطرناک ناشی از تجزیه محصولاکسید گوگرد

برای دانلود پی دی اف اطلاعات فنی کلیک کنید.

MgSO4-TS

آنالیز عنصری محصول منیزیم سولفات 

منیزیم اکسید  (MgO)%

حداقل 15

منیزیم (Mg)%حداقل 9/5
گوگرد  (S)%حداقل 12
سرب ppmندارد
کادمیمppmندارد
آرسنیکppmندارد
SO3%30/78
درصد خلوص % 99<