پربورات سديم

مورد استفاده در:
مواد شوينده
مواد سفيد كننده منسوجات
مواد ضدعفونى كننده
مواد نگهدارنده در قطره چشمى
مواد سفيدكننده دندان

نکات ایمنی

کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و موارد پربورات سديم

کلیک کنید!

روش تولید

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش تولید پربورات سدیم

کلیک کنید!

کاربرد ها

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربرد ها و موارد مصرف پربورات سدیم

کلیک کنید!

خصوصیات

کسب اطلاعات بیشتر در مورد خصوصیات پربورات سدیم

کلیک کنید!