نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فن آوری و فن بازار / آذر 97/ زنجان