آقای مهندس امين اكرمى

مهندس معدن گرايش استخراج
18 سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى
و غير فلزى خصوصا كاني هاى بور
مديرعامل و رئيس هيأت مديره

آقاى دكتر نعمت ا… ارشدى

عضو هيات علمى دانشگاه
19 سال سابقه فعاليت در صنايع شيميايى مختلف
عضو هيات مديره

آقای دکتر محمد محمد باقرزاده کاوکانی

مهندس معدن گرايش اکتشاف
دكتراى برق گرایش قدرت

11سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى و غير فلزى خصوصا كاني هاى مس و بور و پروژه های ژئوشیمیایی اکتشافی

عضو هیات مدیره